ပင္မစာမ်က္ႏွာ » ဝန္ေဆာင္မႈ

CMS system

CMS (ကိုယ္တိုင္ျပင္ဆင္သည္႔ စနစ္) ဆိုသည္မွာ Web Site မွ ေဒတာမ်ား ၊ ဓါတ္ပံုမ်ားအား မိမိကိုယ္တုိင္ ျပင္ဆင္လို႔ ရသည္႔ စနစ္ျဖစ္သည္။ မည္သည႔္ Package ကို ယူသည္ျဖစ္သည္ Package တိုင္း ၌ CMS စနစ္ကို အခမဲ႔ ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ CMS စနစ္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင္႔ မိမိတို႔ Web Site ကို အခ်ိန္မေရြး ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္႔ အားသာခ်က္ကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။ ေဒတာ Update ျပဳလုပ္ျခင္း အတြက္ မအားလပ္ပါ ကလည္း MWP မွ အခမဲ႔ Update တင္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

Our Hosting

Hosting ဆိုသည္မွာ လူၾကီးမင္းတို႔ ၏ Website မ်ားကို ထားရွိသည္႔ Server ကို ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ လူၾကီးမင္း တို႔ ၏ Website မ်ား ကို အင္တာနက္မွ ၾကည္႔ရႈရာ တြင္ ျမန္ဆန္ေစရန္ အတြက္ ကမာၻအဆင္႔မီ Hosting တြင္လူၾကီးမင္း တို႔၏ Website မ်ားကို ထားရွိေပးထားပါသည္ ။

Domain Name

Domain Name ဆိုသည္ မွာ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ရွိေသာ Website လႊင္႔တင္ထားသည္႔ လုပ္ငန္းမ်ား ၏ လိပ္စာ သေဘာမ်ဳိးျဖစ္သည္။ Domain Name မ်ားကို ရိုးရိုးရွင္းရွင္း ႏွင္႔ အမ်ားနားလည္လြယ္မည္႔ အမည္မ်ားအားေပးေလ႔ရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ Web Package မ်ားမွ တစ္ခုကို ၀ယ္ယူရံု ျဖင္႔ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔ Domain Name တစ္ခုကို ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - www.yourbusiness.com ။

Email Account ( Webmail )

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၏ Web Package မ်ားထဲမွ တစ္ခုကို ၀ယ္ယူရံုျဖင္႔ Website ေပၚတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ webmail account မ်ားကို ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - admin@yourbusiness.com ၊ info@yourbusiness.com ။

Visitors Counter

Visitors Counter ဆိုသည္မွာ သင္ ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ကို ၾကည္႔ရႈသူ အေရအတြက္ ကို ေခၚပါသည္ ။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ၏ မည္သည္႔ Package ကို ဝယ္ယူ သည္ ျဖစ္ေစ Visitors Counter တစ္ခု ထည္႔သြင္း ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

 

SEO Services

Search Engine Optimazation ( SEO Services ) ဆိုသည္မွာ သင္ ၏ web site အပါအဝင္ web pages link မ်ားကို ကမ ၻာေက်ာ္ Search Engine မ်ား ျဖစ္ေသာ Google , Yahoo , Bing စသည္ မ်ား တြင္ ရွာေဖြ ေတြ႔ ရွိ ႏိုင္ ေစေသာ services ျဖစ္ပါသည္ ။  ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ၏ မည္သည္႔ Package ကို ဝယ္ယူ သည္ ျဖစ္ေစ SEO Services ကို လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

Contact Form / Reservation Form / Enroll Form

သင္ ၏ လုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစား အလိုက္ Customer မွ Web Site ေပၚမွ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည္႔ Form မ်ားကို ေရးဆြဲ ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။
ဥပမာ - ေက်ာင္းမ်ား အတြက္ Online ေပၚမွ တဆင္႔ ေက်ာင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္႔ Enroll Form မ်ား ၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ Reservation Form မ်ား . . . စသည္မ်ားကို ဝယ္ယူသည္႔ Package အမ်ဳိးအစား အလိုက္ ေရးဆြဲ ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။