ပင္မစာမ်က္ႏွာ » သေဘာတူညီခ်က္မ်ား » Basic / Special Plan မ်ားအတြက္

စရံေငြ ေပးေခ်ျခင္း ႏွင္႔ ဒီဇိုင္း ေရးဆြဲျခင္း

 • ဝက္ဘ္ဆိုက္ စတင္ ေရးဆြဲရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရသည္႔ အခါ ေရးဆြဲမည္႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္ အမ်ဳိးအစား အလို္က္ တစ္ပတ္ အတြင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္ ဒီဇိုင္းကို ျပသမည္ ျဖစ္ျပီး အလုပ္အပ္သူ ဘက္မွ ဒီဇိုင္းကို စိတ္ၾကိဳက္ ျပင္ဆင္ ျခင္း ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္ ။
 • ဝက္ဘ္ဆိုက္ ဒီဇိုင္း ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ စိတ္တိုင္းက်ပါက စရံေငြ ၅ဝ% ကို ေပးေခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • ထို႔ေနာက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ေရးဆြဲျခင္း အဆင္႔ ကို ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ျပီး ဝက္ဘ္ဆိုက္ ဒီဇိုင္း ကို အေသးစား ျပင္ဆင္ခြင္႔ သာ ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။
  ( အၾကီးစား ျပင္ဆင္မည္ ဆိုပါက Package အမ်ဳိးအစားအလိုက္ က်သင္႔ေငြ ၏ ၅ဝ% ကို ဒီဇိုင္းျပင္ဆင္ေၾကး အျဖစ္ ထပ္မံ ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။ )

ၾကာျမင္႔ခ်ိန္ ႏွင္႔ ေငြ အေက်ေပးေခ်ျခင္း

 • ဝက္ဘ္ဆိုက္ ေရးဆြဲသည္႔ ကာလမွာ အလုပ္အပ္သူဘက္ မွ ေဒတာ ( စာသား ၊ ဓါတ္ပံု ႏွင္႔ အျခား ဖိုင္မ်ား ) ေပးသည္႔ ေဒတာ အနည္းအမ်ား ေပၚမူတည္ ျပီး တစ္ပတ္ မွ တစ္လ အထိ ၾကာျမင္႔ ႏိုင္ပါသည္ ။ 
 • ၀က္ဘ္ဆိုက္ ၏ ျပီးစီးမႈ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပီးစီးလွ်င္ ျဖစ္ေစ ၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ေရးဆြဲကာလ တစ္လ ေက်ာ္လွ်င္ျဖစ္ေစ က်န္ေငြ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ေပးေခ်ရပါမည္ ။   

ေဒတာမ်ား ( ဓါတ္ပံု၊ စာသား ၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား )

 • ဝက္ဘ္ဆိုက္ ေဒတာမ်ား ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဒတာ ( စာသား ၊ ဓါတ္ပံု ႏွင္႔ အျခား ဖိုင္မ်ား ) ကို အလုပ္အပ္သူ ဘက္မွ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ဒီဇိုင္း ေရးဆြဲ ေနစဥ္ ကာလ တစ္ပတ္ အတြင္း ျဖစ္ေစ အလုပ္မအပ္မီ စရံေငြ မေပးေခ် ရေသးခင္ ကာလ ၌ ျဖစ္ေစ ၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ေရးဆြဲ ေနစဥ္ ကာလ အတြင္း ၌ ျဖစ္ေစ ေပးႏိုင္ပါသည္ ။
 • ဝက္ဘ္ဆိုက္ ေရးဆြဲ ျပီး သည္႔ ကာလ ေနာက္ပိုင္း ေဒတာမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖည္႔စြက္ျခင္းမ်ား အတြက္ အပိုေၾကး အခေၾကးေငြ လံုးဝ မယူပါ ။ သို႔ေသာ္ ေဒတာမ်ားကို အလုပ္အပ္သူ မွ အီးေမလ္း မွ ျဖစ္ေစ ၊ လူကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ သည႕္ ေဒတာမ်ား အတြက္ သာ အၾကံဳးဝင္ပါသည္ ။ ေဒတာမ်ားကို လာေရာက္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။
 • ေဒတာမ်ား ေပးရာတြင္ စာသား မ်ား ဓါတ္ပံုမ်ား ကို Soft Copy ျဖင္႔သာ ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 • ဝက္ဘ္ဆိုက္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဒတာမ်ား ၊ ဓါတ္ပံုမ်ား ၊ ဖိုင္မ်ားကို အလုပ္အပ္သူ ဘက္မွ ေပးရမည္ ျဖစ္ျပီး ေဒတာမ်ား ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ျပႆနာ တစံုတရာ ျဖစ္ပြားပါ က အလုပ္အပ္သူ ဘက္မွ တာဝန္သာ ျဖစ္ပါသည္ ။

ဝက္ဘ္ဆိုက္ သက္တမ္း

 • ဝက္ဘ္ဆိုက္ ၏ သက္တမ္းမွာ စရံေငြ ေပးေခ်သည္႔ ေန႔ ႏွင္႔ ဒုိမိန္း အမည္ ဝယ္ယူသည္႔ ေန႔မွ စတင္မည္ ျဖစ္ျပီး  သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ ျပည္႔ပါက ကုန္ဆံုးမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။
 • ဝက္ဘ္ဆိုက္ သက္တမ္း မကုန္မီ တစ္လ ၾကိဳတင္ ၍  အီးေမလ္း ျဖင္႔ အေၾကာင္းၾကားပါမည္ ။  
 • ဝက္ဘ္ဆိုက္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးျပီး မွ သက္တမ္း တိုးပါက သက္တမ္းလြန္ေၾကး ႏွစ္ေသာင္း ထပ္မံ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။  

မူပိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ စာခ်ဳပ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း

 • ဝက္ဘ္ဆိုက္ တြင္ အသံုးျပဳေသာ ေဒတာမ်ား စာရြက္စာတမ္းမ်ား ၊ ဓါတ္ပံု မ်ား၏ မူပိုင္ခြင္႔ မ်ား ႏွင္႔ ပတ္သတ္၍ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားပါက အလုပ္အပ္ သူ ဘက္မွ တာဝန္သာ ျဖစ္ပါသည္ ။
 • Google မွာ ရွာေဖြထားေသာ ပံုမ်ား ၊ အျခား ၀က္ဘ္ဆိုက္မွ ကူးယူျပီး တင္ထားေသာ ပံုမ်ား အသံုးျပဳမႈ အတြက္လည္း အလုပ္အပ္သူ ဘက္မွ တာ၀န္သာ ျဖစ္ပါသည္ ။ 
 • တရားဥပေဒျဖင္႔ မလြတ္ကင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ၊ မူပိုင္ခြင္႔ ႏွင္႔ ခြင္႔ျပဳခ်က္မဲ႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကို ေရာင္းခ်ပါက MWP ဘက္မွ အခ်ိန္မေရြး ၀က္ဘ္ဆိုက္ ကို ပိတ္သိမ္းခြင္႔ ႏွင္႔ စာခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းခြင္႔ ရွိပါသည္။

ဝက္ဘ္ဆိုက္ ကို Update ျပဳလုပ္ျခင္း

 • Package တိုင္းတြင္ CMS ( ကိုယ္တိုင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေသာ စနစ္) ပါ၀င္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ထည္႔သြင္း ျခင္း ၊ျပင္ဆင္ျခင္း မ်ား အတြက္ MWP မွ အလုပ္အပ္သူ ကိုျဖစ္ေစ ၊ အလုပ္အပ္သူ ဘက္မွ ၀န္ထမ္း ကို ျဖစ္ေစ ႏွစ္ၾကိမ္ တိတိ အသံုးျပဳနည္းကို လာေရာက္ ျပသေပးပါမည္ ။ အဆိုပါ သံုးစြဲနည္းကိုလည္း PDF ျဖင္႔ User Guide တစ္ခု ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 • သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ မအားလပ္၍ ကိုယ္တိုင္ ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏို္င္ပါက MWP မွ အခမဲ႔ ေဒတာ Update ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။
 • ဝက္ဘ္ဆိုက္ ေဒတာ Update ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဒတာကို အီးေမလ္ ျဖင္႔ ျဖစ္ေစ ၊ လူကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ ျခင္းကို သာ လက္ခံမည္ ျဖစ္ျပီး ေဒတာကို လာေရာက္ ယူမည္ မဟုတ္ပါ ။  အီးေမလ္း ျဖင္႔ ေပးပို႔လိုပါက admin@mmwebpro.com ကို ေပးပို႔ႏိုင္ ျပီး ၊ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေပးပို႔လိုပါ က MWP ရံုးခန္း သို႔ လာေရာက္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္ ။
 • ေဒတာမ်ားကို ေပးပို႔ရာတြင္ စာသားမ်ား အတြက္ Microsoft Word File ျဖင္႔ ရိုက္ျပီး ေပးပို႔ ရမည္ ျဖစ္ျပီး ၊ ဓါတ္ပံုမ်ား အတြက္ JPG ဖိုင္ ျဖင္႔ ေပးပို႔ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။
 • ေဒတာ Update ျပဳလုပ္သည္႔ ၾကာျမင္႔ခ်ိန္ မွာ ေပးပို႔ သည္႔ ေဒတာ အနည္းအမ်ား ေပၚတြင္ ၄င္း ၊ အင္တာနက္ ကြန္နက္ ရွင္ ေပၚတြင္ ၄င္း မူတည္ပါသည္ ။

၀က္ဘ္ဆိုက္ လႊဲေျပာင္းျခငး္

အကယ္၍ အလုပ္အပ္သူ မွ အျခား Web Company တစ္ခု သို႔ ေျပာင္းလဲ ေရးဆြဲ လိုပါက MWP မွ ျပန္လည္ ေပးမည္႔ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားမွာ -

 • ဒုိမိန္း အမည္ ကို ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးပါမည္ 
 • Web Site Design ကို ေနာက္ကုမၸဏီ မွ ျပန္လည္ မွီျငမ္းခြင္႔ ရွိပါသည္။ 
 • လက္ရွိ ဆိုက္တြင္ ျဖည္႔သြငး္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္း စာသား မ်ား ၊ ဓာတ္ပံု မ်ားကို HTML Format ျဖင္႔ CD ျဖင္႔ ျပန္လည္ ေပးပါမည္ ။ 
 • Web Site CMS ၏ Database File မ်ား ၊ PHP Source Code မ်ား ကို မူ ျပန္လည္ ေပးမည္ မဟုတ္ပါ ။